Archive Pages Design$type=blogging$count=8

cx

VBA PowerPoint: Các hàm hay sưu tầm

kiểm tra tất cả fonts thiếu trong một slide Option Base 1 Sub MissingFonts() Dim sfont As Long Dim PresFonts() As String, MissingFonts(...

kiểm tra tất cả fonts thiếu trong một slide

Option Base 1
Sub MissingFonts()
Dim sfont As Long
Dim PresFonts() As String, MissingFonts() As String
Dim NumFontsInPres As Integer
Dim FontInstalled As Boolean, FontMissing As Boolean
NumFontsInPres = ActivePresentation.Fonts.Count
ReDim PresFonts(CInt(NumFontsInPres))
  For i = 1 To NumFontsInPres
    PresFonts(i) = ActivePresentation.Fonts(i).Name
  Next i
  Set wordapp = CreateObject("Word.document")
  With wordapp
    .Application.Visible = False
    .Parent.System.cursor = wdCursorWait
    For i = 1 To NumFontsInPres
      For Each FontName In wordapp.Application.FontNames
        If FontName = PresFonts(i) Then
          FontInstalled = True
        End If
      Next FontName
      If FontInstalled = False Then
        On Error GoTo FirstFoundMissingFont
        MissFontSize = UBound(MissingFonts())
        GoTo NoError
FirstFoundMissingFont:
        MissFontSize = 0
NoError:
        ReDim Preserve MissingFonts(CInt(MissFontSize + 1))
        MissingFonts(CInt(MissFontSize + 1)) = PresFonts(i)
      End If
    Next i
    .Parent.System.cursor = wdCursorNormal
    .Application.Quit
  End With
  Set wordapp = Nothing
  On Error GoTo EmptyArray
  If LBound(MissingFonts) = UBound(MissingFonts) Then GoTo FullArray
EmptyArray:
  MsgBox "All fonts are installed"
  Exit Sub
FullArray:
  For j = 1 To UBound(MissingFonts)
    FontList$ = MissingFonts(j) + vbCr
  Next j
  MsgBox "The following fonts are missing:" + vbCr + FontList$
End Sub
Sub TextFonts()

Replace all fonts with destination font

Đổi tất cả các fonts VNI trong slide thành fonts VNI khác có sẵn trên máy tính của bạn
The code below will change the text in most or all of the PowerPoint shapes in your presentation (though it won't affect text in charts, inserted objects and some other PPT bits and pieces).

Sub ReplaceFont()

    Dim oSl As Slide
    Dim oSh As Shape
    Dim sFontName As String

    ' Chang to the VNI font you have on your Computer, or search online for any VNI fonts:
    sFontName = "VNI-Helve-Condense"

    With ActivePresentation
        For Each oSl In .Slides
            For Each oSh In oSl.Shapes
                With oSh
                    If .HasTextFrame Then
                        'If font start with VNI then replace with the VNI font you have on your computer (sFontName)
                        If .TextFrame.HasText And InStr(1, .TextFrame.TextRange.Font.Name, "VNI") = 1 Then
                            'Debug.Print (.TextFrame.TextRange.Font.Name)
                            .TextFrame.TextRange.Font.Name = sFontName
                        End If
                    End If
                End With
            Next
        Next
    End With

End Sub


bình luận

Tên

Casio Chuyên đề bất đẳng thức Chuyên đề casio cực bá đạo Chuyên đề hàm số Chuyên đề Lượng giác Chuyên đề phương trình hệ phương trình Code Cơ bản Hate plugins Học anh văn cùng thầy Học online Hướng dẫn I hate cốc cốc I hate cốc cốc Big Update I hate cốc cốc for desktop Kỷ niệm Lý 11 My Cloud Pageshot 9 Phần mềm thầy viết Sách hay thầy đọc Tài liệu học tập Thầy viết Thông báo i hate cốc cốc Thơ hay thầy đọc Thơ thầy viết Toán 10 Toán 10 Chuyên đề Toán 10 Đại số Chương 1 Toán 10 Đại số Chương 2 Toán 10 Đại số Chương 3 Toán 10 Đại số Chương 4 Toán 10 Lý thuyết Toán 11 Toán 11 Chuyên đề Toán 11 Lý thuyết Toán 9 Toán Luyện thi THPT Quốc Gia Toán THCS Tuyển sinh 9 lên 10 Ứng dụng học VIP Y YHCT
false
ltr
item
Trần Quốc Hoài (new 2015) - bsquochoai drquochoai: VBA PowerPoint: Các hàm hay sưu tầm
VBA PowerPoint: Các hàm hay sưu tầm
Trần Quốc Hoài (new 2015) - bsquochoai drquochoai
http://www.bsquochoai.ga/2016/01/vba-powerpoint-kiem-tra-tat-ca-fonts.html
http://www.bsquochoai.ga/
http://www.bsquochoai.ga/
http://www.bsquochoai.ga/2016/01/vba-powerpoint-kiem-tra-tat-ca-fonts.html
true
7564533285403617843
UTF-8
Không tìm thấy bài đăng nào trong mục này. Tất cả Xem Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ Trang Bài viết Xem tất cả Các bài hay khác Chuyên mục ARCHIVE Tìm kiếm Không tìm thấy bài viết nào với yêu cầu của em Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Tháng 5 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12 vừa mới đăng 1 phút trước $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Hôm qua $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước Hơn 5 tuần trước