Archive Pages Design$type=blogging$count=8

cx

Bảng phân bổ các Keyboard Shortcuts của trình duyệt Chrome

 Phím tắt cho Tab và cửa sổ ( Tab and window ) Windows Ctrl+N Mở một cửa sổ mới. Ctrl+T Mở một tab mới trong cửa sổ hiện...


 Phím tắt cho Tabcửa sổ (Tab and window)

Ctrl+NMở một cửa sổ mới.
Ctrl+TMở một tab mới trong cửa sổ hiện tại.

Ctrl+Shift+NMở một cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh (incognito: chế độ không lưu: không lưu lại lịch sử, cache, cookies,..).
Bấm Ctrl+O, sau đó chọn file em muốn mở (.swf, .html,..).Mở một file nào đó từ máy tính bằng trình duyệt Google Chrome. (thường thầy sử dụng để mở file .SWF (là file hoạt hình chạy bằng flash mà các phần mềm trên máy tính không chạy được) và các file web như .html, .htm, .js, .css.. )
Thầy đang chạy một file SWF từ máy tính của mình
Bấm Ctrl và bấm vào một link. Hoặc bấm vào link với nút chuột giữa (hoặc ấn bằng nút lăn chuột).Mở đường dẫn đó ở một tab mới ở chế độ ẩn (tức là mở tab mới để nó load mà mình vẫn còn đang ở tab cũ) .
Bấm Ctrl+Shift và bấm vào link. Hoặc bấm Shift và bấm vào link với nút chuột giữa (hoặc với nút lăn chuột).Mở đường.dẫn đó ở tab mới và chuyển sang tab đó để xem.
Bấm Shift và bấm vào link.Mở link đó ở một cửa sổ mới.
Ctrl+Shift+TMở lại các tab mà mình vừa mới lỡ tay tắt nó đi. Google Chrome có thể nhớ tối đa 10 tab vừa mới đóng, kể cả khi đã tắt Chrome và mở lại. (giống như nó mở lại history vậy thôi)
Kéo thả một link lên một tab đã mở.Sẽ mở link ở tab đó.
Thầy đang thả một hình ảnh vào thanh tab hiện tại của nó và nó sẽ mở link trong tab hiện tại. Nếu thả ở tab khác, sẽ mở ở tab khác đó.
Kéo thả một link lên thanh chứa tabs. (không thả vào tab đã mở)Sẽ mở link đó trong một tab mới.
Thầy kéo thả một link vào chỗ trống trong thanh chứa tabs

Kéo thả một tab ra khỏi thanh chứa tabs.Sẽ chuyển tab đó vào trong một cửa sổ mới mà không phải tải lại tab đó.
Kéo một tab ra khỏi thanh chứa tabs, và thả nó vào một cửa sổ đã mở trước đó.Sẽ chuyển tab vào cửa sổ đó mà không phải reload lại tab.
Bấm Esc trong khi đang kéo tab đi.Sẽ chuyển tab đó về vị trí ban đầu của nó. (hủy bỏ việc di chuyển tab)
Bấm Ctrl+1 đến Ctrl+8Chuyển qua chuyển lại các tab ở vị trí xác định trên thanh chứa tabs.
Ctrl+9Chuyển qua xem tab cuối cùng trên thanh chứa tabs.
Ctrl+Tab hoặc Ctrl+PgDownChuyển qua xem tab kế bên tab hiện tại
Ctrl+Shift+Tab hoặc Ctrl+PgUpChuyển qua xem tab ngay trước tab hiện tại
Alt+F4 hoặc Ctrl + Shift + WĐóng cửa sổ hiện tại lại.
Ctrl+W hoặc Ctrl+F4Đóng tab hiện tại hoặc đóng pop-up quảng cáo đang xem lại.
Bấm nút giữa chuột vào một tab nào đó (hoặc bấm nút lăn chuột).Đóng tab mà mình đã click vào.
Bấm chuột phải, hoặc bấm vào và giữ mũi tên Back hoặc Forward ở thanh công cụ của trình duyệt.Hiển thị các Lịch sử duyệt web (history) trước đó.
Bấm Backspace (hoặc Alt)  dấu mũi tên trái trên bàn phím.Quay về trang phía trước của lịch sử duyệt web của tab hiện tại. (Giống như bấm vào nút mũi tên Back trên thanh công cụ)
Bấm Shift+Backspace (hoặc Alt)  dấu mũi tên phải trên bàn phím.Đi đến trang phía sau của lịch sử duyệt web của tab hiện tại (nếu có). (Giống như bấm vào nút mũi tên Forward trên thanh công cụ)
Bấm Ctrl  dùng chuột ấn vào nút mũi tên Back (hoặc nút mũi tên Forward), hoặc nút Go (Reload) trên thanh công cụ. Hoặc click nút chuột giữa (hoặc nút con lăn chuột) vào các nút trên thanh công cụ.Mở nút đó ở tab mới trong chế độ ẩn (in background). (ví dụ nếu em đè nút Ctrl và ấn vào nút mũi tên Back trên thanh công cụ, nó sẽ mở trang vừa mới xem của em ở tab mới, mà em vẫn còn ở ở tab hiện tại, tab vừa mở thì đang tải trang web cũ)
Nhấp đúp chuột vào khoảng trống trên thanh chứa tabs.
Mở rộng hoặc thu nhỏ lại cửa sổ.
Alt+HomeMở trang chủ trong tab hiện tại.
Cài đặt trang chủ ở đây
⌘-NOpens a new window.
⌘-TOpens a new tab.
⌘-Shift-NOpens a new window in incognito mode.
Press ⌘-O, then select file.Opens a file from your computer in Google Chrome.
Press  and click a link. Or click a link with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the link in a new tab in the background .
Press ⌘-Shift and click a link. Or press Shift and click a link with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the link in a new tab and switches to the newly opened tab.
Press Shift and click a link.Opens the link in a new window.
⌘-Shift-TReopens the last tab you've closed. Google Chrome remembers the last 10 tabs you've closed.
Drag a tab out of the tab strip.Opens the tab in a new window.
Drag a tab out of the tab strip and into an existing window.Opens the tab in the existing window.
Press ⌘-Option and the right arrow together.Switches to the next tab.
Press ⌘-Option and the left arrow together.Switches to the previous tab.
⌘-WCloses the current tab or pop-up.
⌘-Shift-WCloses the current window.
Click and hold either the Back or Forward arrow in the browser toolbar.Displays your browsing history in the tab.
Press Delete or ⌘-[Goes to the previous page in your browsing history for the tab.
Press Shift-Delete or ⌘-]Goes to the next page in your browsing history for the tab.
Press Shift while clicking the + button in the top left corner of the window.Maximizes the window.
⌘-MMinimizes the window.
⌘-HHides Google Chrome.
⌘-Option-HHides all other windows.
⌘-QCloses Google Chrome.
Ctrl+NOpens a new window.
Ctrl+TOpens a new tab.
Ctrl+Shift+NOpens a new window in incognito mode.
Press Ctrl+O, then select file.Opens a file from your computer in Google Chrome.
Press Ctrl and click a link. Or click a link with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the link in a new tab in the background .
Press Ctrl+Shift and click a link. Or press Shift and click a link with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the link in a new tab and switches to the newly opened tab.
Press Shift and click a link.Opens the link in a new window.
Ctrl+Shift+TReopens the last tab you've closed. Google Chrome remembers the last 10 tabs you've closed.
Drag a link to a tab.Opens the link in the tab.
Drag a link to a blank area on the tab strip.Opens the link in a new tab.
Drag a tab out of the tab strip.Opens the tab in a new window.
Drag a tab out of the tab strip and into an existing window.Opens the tab in the existing window.
Press Esc while dragging a tab.Returns the tab to its original position.
Ctrl+1 through Ctrl+8Switches to the tab at the specified position number on the tab strip.
Ctrl+9Switches to the last tab.
Ctrl+Tab or Ctrl+PgDownSwitches to the next tab.
Ctrl+Shift+Tab or Ctrl+PgUpSwitches to the previous tab.
Ctrl+Shift+QCloses Google Chrome.
Ctrl+W or Ctrl+F4Closes the current tab or pop-up.
Click a tab with your middle mouse button (or mousewheel).Closes the tab you clicked.
Right-click, or click and hold either the Back or Forward arrow in the browser toolbar.Displays your browsing history in the tab.
Press Alt and the left arrow together.Goes to the previous page in your browsing history for the tab.
Press Alt and the right arrow together.Goes to the next page in your browsing history for the tab.
Click either the Back arrow, Forward arrow, or Go button in the toolbar with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the button destination in a new tab in the background.
Double-click the blank area on the tab strip.Maximizes or minimizes the window.

Phím tắt của trình duyệt Chrome (Chrome feature shortcuts)

Alt+F hoặc Alt+E hoặc F10Mở menu của Chrome Chrome menu, nơi có các tùy chọn chỉnh sửa và quản lý các cài đặt của trình Chrome.
Ctrl+Shift+BMở/Đóng thanh Bookmarks của trình duyệt.
Ctrl+HMở trang Lịch sử trình duyệt (History page).
Ctrl+JMở trang Tải xuống (Downloads page).
Shift+EscMở Trình quản lý tác vụ của Chrome (Task Manager).
Shift+Alt+TChọn công cụ đầu tiên trên thanh công cụ của trình duyệt Chrome..Sau đó em có thể sử dụng các nút sau để di chuyển xung qua lại giữa các công cụ:
 • Bấm Tab, Shift+Tab, Home, End, right arrow, và left arrow để di chuyển giữa các công cụ.
 • Press Space or Enter to activate toolbar buttons, including page actions and browser actions.
 • Press Shift+F10 to bring up any associated context menu (e.g. browsing history for the Back button).
 • Press Esc to return focus from the toolbar back to the page.
 • (Tính năng này chắc chắn phù hợp trong hoàn cảnh máy em bị liệt chuột, hay không nhận chuột)
  Sau khi ấn Shift+Alt+T thì công cụ đầu tiên được chọn, có thể sử dụng nút Enter để chọn nó.
F6 or Shift+F6Switches focus to the next keyboard-accessible pane. Panes include:
 • Highlights the URL in the address bar
 • Bookmarks bar (if visible)
 • The main web content (including any infobars)
 • Downloads bar (if visible)
Ctrl+Shift+JOpens Developer Tools.
Ctrl+Shift+DeleteOpens the Clear Browsing Data dialog.
F1Opens the Help Center in a new tab (our favorite).
Ctrl+Shift+MSwitch between multiple users.
⌘-Shift-BToggles the bookmarks bar on and off.
⌘-Option-BOpens the bookmark manager.
⌘-,Opens the Settings page.
⌘-YOpens the History page.
⌘-Shift-JOpens the Downloads page.
⌘-Shift-DeleteOpens the Clear Browsing Data dialog.
⌘-Shift-MSwitch between multiple users.
Alt+FOpens the Tools menu, which lets you customize and control settings in Google Chrome.
Ctrl+Shift+BToggles the bookmarks bar on and off.
Ctrl+HOpens the History page.
Ctrl+JOpens the Downloads page.
Shift+EscOpens the Task Manager.
Ctrl+Shift+JOpens Developer Tools.
Ctrl+Shift+DeleteOpens the Clear Browsing Data dialog.
F1Opens the Help Center in a new tab (our favorite).
Ctrl+Shift+MSwitch between multiple users.

Address bar shortcuts

Use the following shortcuts in the address bar:
Type a search term, then press Enter.Performs a search using your default search engine.
Type a search engine keyword, press Space, type a search term, and press Enter.Performs a search using the search engine associated with the keyword.
Begin typing a search engine URL, press Tabwhen prompted, type a search term, and pressEnter.Performs a search using the search engine associated with the URL.
Ctrl+EnterAdds www. and .com to your input in the address bar and open the resulting URL.
Type a URL, then press Alt+Enter.Opens the URL in a new tab.
Ctrl+L or Alt+DHighlights the URL.
Ctrl+K or Ctrl+EPlaces a '?' in the address bar. Type a search term after the question mark to perform a search using your default search engine.
Press Ctrl and the left arrow together.Moves your cursor to the preceding key term in the address bar
Press Ctrl and the right arrow together.Moves your cursor to the next key term in the address bar
Ctrl+BackspaceDeletes the key term that precedes your cursor in the address bar
Select an entry in the address bar drop-down menu with your keyboard arrows, then pressShift+Delete.Deletes the entry from your browsing history, if possible.
Click an entry in the address bar drop-down menu with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the entry in a new tab in the background.
Press Page Up or Page Down when the address bar drop-down menu is visible.Selects the first or last entry in the drop-down menu.
Type a search term, then press Enter.Performs a search using your default search engine.
Type a search engine keyword, press Space, type a search term, and press Enter.Performs a search using the search engine associated with the keyword.
Begin typing a search engine URL, press Tabwhen prompted, type a search term, and pressEnter.Performs a search using the search engine associated with the URL.
Type a URL, then press ⌘-Enter.Opens the URL in a new background tab.
⌘-LHighlights the URL.
⌘-Option-FPlaces a '?' in the address bar. Type a search term after the question mark to perform a search using your default search engine.
Press Option and the left arrow together.Moves your cursor to the preceding key term in the address bar
Press Option and the right arrow together.Moves your cursor to the next key term in the address bar
Press Shift-Option and the left arrow together.Highlights the preceding key term in the address bar
Press Shift-Option and the right arrow together.Highlights the next key term in the address bar
⌘-DeleteDeletes the key term that precedes your cursor in the address bar
Select an entry in the address bar drop-down menu with your keyboard arrows, then pressShift-Fn-Delete.Deletes the entry from your browsing history, if possible.
Press Page Up or Page Down in the addess bar menu.Selects the previous or next entry in the menu.
Type a search term, then press Enter.Performs a search using your default search engine.
Type a search engine keyword, press Space, type a search term, and press Enter.Performs a search using the search engine associated with the keyword.
Begin typing a search engine URL, press Tabwhen prompted, type a search term, and pressEnter.Performs a search using the search engine associated with the URL.
Ctrl+LHighlights the URL.
Ctrl+K or Ctrl+EPlaces a '?' in the address bar. Type a search term after the question mark to perform a search using your default search engine.
Press Ctrl+Shift and the left arrow together.Moves your cursor to the preceding key term in the address bar
Press Ctrl+Shift and the right arrow together.Moves your cursor to the next key term in the address bar
Ctrl+BackspaceDeletes the key term that precedes your cursor in the address bar
Select an entry in the address bar drop-down menu with your keyboard arrows, then pressShift+Delete.Deletes the entry from your browsing history, if possible.
Click an entry in the address bar drop-down menu with your middle mouse button (or mousewheel).Opens the entry in a new tab in the background.
Press Page Up or Page Down when the address bar drop-down menu is visible.Selects the first or last entry in the drop-down menu.

Webpage shortcuts

Ctrl+PPrints your current page.
Ctrl+SSaves your current page.
F5 or Ctrl+RReloads your current page.
EscStops the loading of your current page.
Ctrl+FOpens the find bar.
Ctrl+G or F3Finds the next match for your input in the find bar.
Ctrl+Shift+GShift+F3, orShift+EnterFinds the previous match for your input in the find bar.
Click the middle mouse button (or mousewheel).Activates auto-scrolling. As you move your mouse, the page automatically scrolls according to the direction of the mouse.
Ctrl+F5 or Shift+F5Reloads your current page, ignoring cached content.
Press Alt and click a link.Downloads the target of the link.
Ctrl+UOpens the source of your current page.
Drag a link to bookmarks barSaves the link as a bookmark.
Ctrl+DSaves your current webpage as a bookmark.
Ctrl+Shift+DSaves all open pages as bookmarks in a new folder.
F11Opens your page in full-screen mode. Press F11 again to exit full-screen.
Ctrl and +, or press Ctrl and scroll your mousewheel up.Enlarges everything on the page.
Ctrl and -, or press Ctrl and scroll your mousewheel down.Makes everything on the page smaller.
Ctrl+0Returns everything on the page to normal size.
Space barScrolls down the web page.
HomeGoes to the top of the page.
EndGoes to the bottom of the page.
Press Shift and scroll your mousewheel.Scrolls horizontally on the page.
⌘-PPrints your current page.
⌘-Shift-POpens the Page Setup dialog.
⌘-SSaves your current page.
⌘-Shift-IEmails your current page.
⌘-RReloads your current page.
EscStops loading of your current page.
⌘-FOpens the find bar.
⌘-GFinds the next match for your input in the find bar.
⌘-Shift-G or Shift-EnterFinds the previous match for your input in the find bar.
⌘-EUses selection for find
⌘-JJumps to selection
⌘-Option-IOpens Developer Tools.
⌘-Option-JOpens the JavaScript Console.
⌘-Option-UOpens the source of your current page.
Press Option and click a link.Downloads the target of the link.
Drag a link to the bookmarks bar.Saves the link as a bookmark.
⌘-DSaves your current webpage as a bookmark.
⌘-Shift-DSaves all open tabs as bookmarks in a new folder.
⌘-Shift-FOpens your page in full-screen mode. Press ⌘-Shift-F again to exit full-screen.
⌘-+Enlarges everything on the page.
⌘ and -Makes everything on the page smaller.
⌘-0Returns everything on the page to normal size.
⌘-Shift-HOpens your home page in your current tab.
Space barScrolls down the web page.
⌘-Option-FSearches the web.
Ctrl+PPrints your current page.
Ctrl+SSaves your current page.
Ctrl+RReloads your current page.
EscStops the loading of your current page.
Ctrl+FOpens the find bar.
Ctrl+G or EnterFinds the next match for your input in the find bar.
Ctrl+Shift+G or Shift+EnterFinds the previous match for your input in the find bar.
Press Alt and click a link.Downloads the target of the link.
Ctrl+UOpens the source of your current page.
Drag a link to bookmarks barSaves the link as a bookmark.
Ctrl+DSaves your current webpage as a bookmark.
Ctrl+Shift+DSaves all open pages as bookmarks in a new folder.
F11Opens your page in full-screen mode. Press F11 again to exit full-screen.
Ctrl and +, or press Ctrl and scroll your mousewheel up.Enlarges everything on the page.
Ctrl and -, or press Ctrl and scroll your mousewheel down.Makes everything on the page smaller.
Ctrl+0Returns everything on the page to normal size.
Space barScrolls down the web page.
HomeGoes to the top of the page.
EndGoes to the bottom of the page.

Text shortcuts

Ctrl+CCopies highlighted content to the clipboard.
Ctrl+V or Shift+InsertPastes content from the clipboard.
Ctrl+Shift+VPaste content from the clipboard without formatting.
Ctrl+X or Shift+DeleteDeletes the highlighted content and copies it to the clipboard.
⌘-CCopies highlighted content to the clipboard.
⌘-CCopies the URL of the page you're viewing to the clipboard.
⌘-VPastes content from the clipboard.
⌘-Shift-Option-VPastes content without source formatting.
⌘-X or Shift-DeleteDeletes the highlighted content and copies it to the clipboard.
⌘-ZReverts your last action.
⌘-Shift-ZRepeats your last action.
⌘-XDeletes highlighted content and saves it to your clipboard (cut).
⌘-ASelects all the text on your current page.
⌘-:Opens the Spelling and Grammar dialog.
⌘-;Checks your current page for spelling and grammar
Ctrl+CCopies highlighted content to the clipboard.
Ctrl+V or Shift+InsertPastes content from the clipboard.
Ctrl+Shift+VPaste content from the clipboard without formatting.
Ctrl+X or Shift+DeleteDeletes the highlighted content and copies it to the clipboard.

bình luận

Tên

Casio Chuyên đề bất đẳng thức Chuyên đề casio cực bá đạo Chuyên đề hàm số Chuyên đề Lượng giác Chuyên đề phương trình hệ phương trình Code Cơ bản Hate plugins Học anh văn cùng thầy Học online Hướng dẫn I hate cốc cốc I hate cốc cốc Big Update I hate cốc cốc for desktop Kỷ niệm Lý 11 My Cloud Pageshot 9 Phần mềm thầy viết Sách hay thầy đọc Tài liệu học tập Thầy viết Thông báo i hate cốc cốc Thơ hay thầy đọc Thơ thầy viết Toán 10 Toán 10 Chuyên đề Toán 10 Đại số Chương 1 Toán 10 Đại số Chương 2 Toán 10 Đại số Chương 3 Toán 10 Đại số Chương 4 Toán 10 Lý thuyết Toán 11 Toán 11 Chuyên đề Toán 11 Lý thuyết Toán 9 Toán Luyện thi THPT Quốc Gia Toán THCS Tuyển sinh 9 lên 10 Ứng dụng học VIP Y YHCT
false
ltr
item
Trần Quốc Hoài (new 2015) - bsquochoai drquochoai: Bảng phân bổ các Keyboard Shortcuts của trình duyệt Chrome
Bảng phân bổ các Keyboard Shortcuts của trình duyệt Chrome
http://3.bp.blogspot.com/-KtmxSW9A3R4/VegSTviJkRI/AAAAAAAAA3o/0iOvGICT7do/s640/chrome-keyboard-shortcut.png
http://3.bp.blogspot.com/-KtmxSW9A3R4/VegSTviJkRI/AAAAAAAAA3o/0iOvGICT7do/s72-c/chrome-keyboard-shortcut.png
Trần Quốc Hoài (new 2015) - bsquochoai drquochoai
http://www.bsquochoai.ga/2015/09/bang-phan-bo-cac-keyboard-shortcuts-cua.html
http://www.bsquochoai.ga/
http://www.bsquochoai.ga/
http://www.bsquochoai.ga/2015/09/bang-phan-bo-cac-keyboard-shortcuts-cua.html
true
7564533285403617843
UTF-8
Không tìm thấy bài đăng nào trong mục này. Tất cả Xem Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ Trang Bài viết Xem tất cả Các bài hay khác Chuyên mục ARCHIVE Tìm kiếm Không tìm thấy bài viết nào với yêu cầu của em Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Tháng 5 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12 vừa mới đăng 1 phút trước $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Hôm qua $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước Hơn 5 tuần trước